พระแม่อุมาเทวี (พระปารวตี) มหาเทวีผู้ทรงอำนาจและเป็นใหญ่ในจักรวาล

พระแม่อุมาเทวี ปารวตี เทพีแห่งความสำเร็จ ธิดาแห่งขุนเขา มหาเทพเทวี พระชายาพระศิวะ (พระอิศวร)

พระแม่อุมาเทวี หรือพระแม่ปารวตี เทวีแห่งอำนาจวาสนาและบารมีอันสูงสุด

พระแม่อุมาเทวี (พระปารวตี) มหาเทวีผู้ทรงอำนาจ
 1. ลักษณะพระแม่อุมาเทวี (พระปารวตี)
 2. พาหนะและบริวารพระแม่อุมาเทวี (พระปารวตี)
 3. ศาสตราวุธพระแม่อุมาเทวี (พระปารวตี)
 4. ที่ประทับพระแม่อุมาเทวี (พระปารวตี)
 5. พระนามอื่นพระแม่อุมาเทวี (พระปารวตี)
 6. พระสวามีพระแม่อุมาเทวี (พระปารวตี)
 7. พระแม่อุมาเทวี (พระปารวตี) 9 ปาง
 8. บทสวดคาถาบูชาพระแม่อุมาเทวี (พระปารวตี)
 9. รูปภาพพระแม่อุมาเทวี (พระปารวตี)
 10. วอลเปเปอร์เสริมดวง แจกฟรี พระแม่อุมาเทวี (ปาราวตี) ปางสิทธิธาตรี PVT-1001
 11. วอลเปเปอร์เสริมดวง ส่วนตัว ระบุชื่อ-นามสกุล พระแม่อุมาเทวี (ปาราวตี) ปางสิทธิธาตรี PVT-1001
 12. ศรัทธา ความเชื่อการบูชาพระแม่อุมาเทวี (พระปารวตี)
 13. พิกัดไหว้พระแม่อุมาเทวี หรือพระแม่ปาราวตี

พระแม่อุมาเทวี หรือ พระแม่ปารวตี ปารวตี หรือ อุมา เทวีในศาสนาฮินดู เป็นเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ ความรัก การอุทิศตน ตลอดจนพลังอำนาจศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อทางลัทธิถือกันว่า พระนางเป็นด้านอ่อนโยนและเอาใจใส่ของศักติ พระนางยังแสดงพระองค์เป็นหลายด้าน เรียกว่า “ปาง” ที่เราคุ้นเคยกับ ปางพระแม่อุมาเทวี มี 9 ปาง แต่ละปางเป็นที่รู้จักด้วยหลายชื่อหลายเรื่องราว พระแม่อุมาเป็น 1 ใน 3 ของพระตรีเทวี หรือพระตรีศักติ ซึ่งหมายถึงพระแม่ทั้งสาม (คือ พระแม่อุมา พระแม่ลักษมี และพระแม่สรัสวตี)

พระแม่อุมาเทวี เป็นพระชายาของพระศิวะ เทพเจ้าผู้ปกปักรักษาสรรพชีวิตและทำลายล้างความชั่วร้ายในจักรวาล พระนางเป็นพระธิดาของพระหิมวัต เทพแห่งภูเขา กับพระนางไมนาวติ ผู้เป็นพระชายา พระแม่อุมาเทวี ทรงเป็นมารดาแห่ง พระพิฆเนศ พระนางทรงให้กำเนิดพระพิฆเนศกับพระขันทกุมาร ตามคัมภีร์ปุราณะยังกล่าวว่า พระนางเป็นพระภคินีของพระนารายณ์หรือพระวิษณุ และพระแม่คงคา

พระนางกับพระสวามีทรงเป็นเทพศูนย์กลางแห่งลัทธิไศวะ หรือลัทธิที่นับถือพระศิวะเป็นใหญ่ ศาสนาฮินดูยังเชื่อว่า พระนางทรงเป็นแห่งพลังงานและอำนาจแห่งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ของพระศิวะพระสวามี เป็นรากฐานแห่งพันธะที่ควบรวมสรรพสิ่งในโลกนี้ไว้ด้วยกัน ลัทธิไศวะ เป็นหนทางแห่งการปลดปล่อยทางจิตวิญญาณ ด้วยพระแม่อุมาเทวีสถิตอยู่เช่นเดียวกับพระศิวะเทพ บนวิมาน ณ เขาไกรลาส พระองค์มีสัญลักษณ์ประจำกาย คือ โยนี (ฐานรองศิวลึงก์) ในเทวาลัยฮินดูที่สร้างถวายพระแม่อุมาและพระศิวะสวามี มักใช้โยนี (อวัยวะเพศหญิง) เป็นสัญลักษณ์แทนพระแม่อุมาเทวี และใช้ลึงค์ (อวัยวะเพศชาย) เป็นสัญลักษณ์แทนองค์มหาเทพพระศิวะ

พระแม่อุมาเทวี มีร่างอวตารหลายปาง มีปางที่สำคัญที่ผู้ศรัทธาคุ้นเคยมี 2 ปาง คือ ปางพระแม่ทุรคา (ทุรกา) และ ปางพระแม่กาลี (เจ้าแม่กาลี) ส่วนอีกปางหนึ่งที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของคนไทย ก็คือ ปางพระแม่อุมาตากี ซึ่งเป็นร่างอวตารของพระแม่อุมาเทวี ที่รวมเอาพระแม่หลายพระองค์ ได้แก่ พระแม่อุมา พระแม่ลักษมี และพระแม่สรัสวดี เข้าไว้ในร่างเดียวกัน และเป็นที่นิยมนับถือกันมากในหมู่ผู้นับถือนิกายศักติ หรือนิกายที่นับถือว่าเทพสตรีทั้ง 3 พระองค์นี้ยิ่งใหญ่เหนือกว่า พระพรหม พระนารายณ์ (พระวิษณุ) และพระศิวะ (พระอิศวร)

เชื่อกันว่าอำนาจแห่งพระอุมานั้น ยิ่งใหญ่หาสิ่งใดเทียบเทียมได้ ทรงมอบอำนาจวาสนาและความเป็นใหญ่ให้แก่ผู้บูชา ทรงประทานชัยชนะเหนือศัตรู ประทานพละกำลังความสามารถเพื่อทำกิจต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วง ทรงทำลายสิ่งชั่วร้าย คนพาล และผู้เบียดเบียนชีวิตของผู้บูชาพระแม่ ตลอดจนประทานบริวาร อำนาจในการปกครอง และบารมีแก่ผู้หญิง พระองค์ทรงให้การช่วยเหลือผู้ประพฤติดีเสมอ ยังทรงประทานพรด้านความสมบูรณ์ ความอิ่มเอม ความผาสุกในการครองเรือน ครอบครัวเปี่ยมสุข ประทานบุตรที่ดี รวมทั้งประทานปัจจัยที่เพียบพร้อมในการเลี้ยงดูบุตรให้เติบโตขึ้นเป็นคนดี ทรงคุ้มครองหญิงตั้งครรภ์ให้คลอดง่าย ตลอดจนการคุ้มครองผู้ศรัทธาให้ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง ทรงดลบันดาลให้ผู้บูชาได้รับความนับถือศรัทธา และเคารพยำเกรงจากผู้คนทั่วไป

ลักษณะพระแม่อุมาเทวี (พระปารวตี)

ลักษณะของพระแม่อุมาเทวี (พระปารวตี) พระองค์มีทิพยรูปเป็นหญิงงดงาม ฉลองพระองค์ด้วยอาภรณ์หลากสี และประดับด้วยทองคำวิจิตรงดงาม ทั้งยังเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตา และถือเป็นมารดาแห่งสรรพชีวิตทั้งปวง

พาหนะและบริวารพระแม่อุมาเทวี (พระปารวตี)

พาหนะของพระแม่อุมาเทวี (พระปารวตี) คือ เสือ สิงโต โคนนทิ

ศาสตราวุธพระแม่อุมาเทวี (พระปารวตี)

พระแม่อุมาเทวี มีศาสตราวุธเป็นตรีศูล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการปราบปรามสิ่งชั่วร้าย และมีดาบเป็นสัญลักษณ์แห่งความเฉียบขาด หรือการเป็นผู้ตัดสินผู้อื่น

ที่ประทับพระแม่อุมาเทวี (พระปารวตี)

ที่ประทับพระแม่อุมาเทวี (พระปารวตี) สถิตอยู่เช่นเดียวกับพระศิวะมหาเทพ บนวิมาน ณ เขาไกรลาส

พระนามอื่นพระแม่อุมาเทวี (พระปารวตี)

พระแม่อุมาเทวี (พระปารวตี) ยังมีพระนามอื่นๆ อีก อาทิ เช่นพระแม่ไชยปุตรี, พระแม่บรามาจาริณี, พระแม่จันดรากานดา, พระแม่กุชมาน, พระแม่สกันดามาตา, พระแม่ทุรคา, พระแม่กาลราตรี, เจ้าแม่กาลี, พระแม่มหาโกรี, พระแม่สิทธิราตรี ฯลฯ

พระสวามีพระแม่อุมาเทวี (พระปารวตี)

พระนารายณ์หรือพระวิษณุ มีพระสวามีพระนามว่า พระศิวะ หรือพระอิศวร มหาเทพผู้ปกปักรักษาสรรพชีวิตและทำลายล้างความชั่วร้ายในจักรวาล

พระแม่อุมาเทวี (พระปารวตี) 9 ปาง

พระนารายณ์ทั้งเก้าปางนี้ เป็นการอวตารที่สำคัญที่สุดของพระนารายณ์หรือพระวิษณุ มีดังนี้

 1. พระแม่อุมาเทวี (ปารวตี) ปางที่ 1 ปางไศลปุตรี เป็นปางที่พระแม่อุมาเทวี (ปารวตี) ทรงพระนามว่า พระแม่ไชยปุตรี ปางไศลปุตรี ธิดาของหิมพาน ราชาแห่งภูเขา
 2. พระแม่อุมาเทวี (ปารวตี) ปางที่ 2 ปางพรหมจาริณี เป็นปางที่พระแม่อุมาเทวี (ปารวตี) ทรงพระนามว่า พระแม่บรามาจาริณี พระแม่องค์นี้ได้รับพระนามมาจากพระพรหมด้วย คำว่า ‘บรามา’ แปลว่าพระพรหม และยังรวมถึงผู้ประพฤติดี ประพฤติชอบ รวมทั้งผู้ที่ทำการบำเพ็ญตบะด้วย พระแม่บรามาจาริณีนี้ยังทรงถือประคำในมือขวา มือซ้ายทรงถือหม้อน้ำ พระพักตร์แย้มสรวลตลอดเวลาด้วยความสุข ผู้เปี่ยมด้วยความรักและความซื่อสัตย์ ผู้เต็มไปด้วยความรู้ และความสำเร็จ
 3. พระแม่อุมาเทวี (ปารวตี) ปางที่ 3 ปางจันดรากานดา เป็นปางที่พระแม่อุมาเทวี (ปารวตี) ทรงพระนามว่า พระแม่จันดรากานดา ทรงได้รับการบูชาในวันที่ 3 พระองค์มีสัญลักษณ์ให้สังเกตุง่าย ๆ ก็คือ จะทรงมีพระจันทร์เสี้ยวที่หน้าผาก พระองค์ทรงงดงามและ มีเสน่ห์มาก ใครเห็นก็รัก พระฉวีสีทองอร่ามทั้งองค์ พระองค์มีดวงตา 3 ดวง มี 10 พระกร ทรงอาวุธครบทั้ง 10 กร ที่เหลือทรงมุทรา แห่งการให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ และการหยุดสิ่งชั่วร้าย พระนางประทับนั่งบนหลังเสือชื่อ โสมนนทิ และ ที่สำคัญพร้อมที่จะออกรบและสู้ศึกเสมอ
 4. พระแม่อุมาเทวี (ปารวตี) ปางที่ 4 ปางกุชมานดา เป็นปางที่พระแม่อุมาเทวี (ปารวตี) ทรงพระนามว่า พระแม่กุชมาน พระแม่พระองค์นี้กล่าวกันว่า ทรงสร้างจักรวาลทั้งปวงโดยการหัวเราะเพียงครั้งเดียว ก็ปรากฏว่ามีไข่ หรือก็คือจักรวาลที่เราได้อาศัยอยู่นั่นเอง
 5. พระแม่อุมาเทวี (ปารวตี) ปางที่ 5 ปางสกันทมาตา เป็นปางที่พระแม่อุมาเทวี (ปารวตี) ทรงพระนามว่า พระแม่สิทธิราตรี ทรงเลี้ยงพระขันทกุมาร โอรสผู้เกิดจากพระศิวะ
 6. พระแม่อุมาเทวี (ปารวตี) ปางที่ 6 ปางกาฏญาญาณี เป็นปางที่พระแม่อุมาเทวี (ปารวตี) ทรงพระนามว่า พระแม่ทุรคา เป็นปางที่หก ของพรแม่อุมาเทวีก็คือ พระแม่กาฏญาญาณี พระแม่กาฏญาญาณีนี้ ถือกำเนิดมาจากตำนานที่ว่า ครั้งหนึ่งมีบุตรของพระเจ้ากาฏ มีนามว่า กาฏญาญัณ ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากตระกูล กาฏญา กาฏญาญัณนี้ได้บำเพ็ญตบะอย่างคร่ำเคร่งเพื่อต้องการที่จะขอพรให้ได้นางฟ้า นางสวรรค์ หรือมหาเทวี มาเป็นบุตรสาวของตน ด้วยเหตุนี้ พระแม่กาฏญาญาณีจึงได้ถือกำเนิดมาเป็นบุตรสาวของท่านกาฏญา และได้พระนามที่เรียกขานกันว่า พระนางกาฏญาญาณี พระแม่กาฏญาญาณีนี้มีดวงตาถึง 3 ดวง มีพระกรถึง 8 พระกร และทรงอาวุธครบมือทั้งเจ็ดพร้อมรบและเป็นอาวุธร้ายแรงที่ใช้ทำสงคราม มือประทานพร และประทานอภัย ทรงพาหนะเป็นราชสีห์เจ้าป่าชื่อ สีหะพานาราช พระแม่ปางนี้เสด็จไปที่ไหน อสูรร้ายก็จะพากันกลัวเกรงมาก
 7. พระแม่อุมาเทวี (ปารวตี) ปางที่ 7 ปางกาลราตรี หรือกาลี เป็นปางที่พระแม่อุมาเทวี (ปารวตี) ทรงพระนามว่า พระแม่กาลราตรี หรือ เจ้าแม่กาลี ทรงเสวยเลือดอสูร ปางที่เจ็ดคือปางที่เรียกขานพระนามกันว่า กาลราตรี สมพระนามกล่าวคือ พระฉวีของพระแม่ในปางนี้จะสีดำสนิทดั่งความมืดแห่งสนธยากาล พระเกศายาวสยาย กระเซิงไม่เป็นระเบียบ สร้อยคอของพระองค์จะสว่างเป็นสีเงิน เปรียบได้ดั่งสีแห่งสายฟ้าฟาด พระแม่จะมีดวงตาถึงสามดวงด้วยกัน และดวงตาทั้งสามนี้จะกลมมากเปรียบได้ดั่งจักรวาลที่เราอาศัยอยู่ ดวงตาของพระแม่จะสุกสว่างมาก ทรงลาเป็นพาหนะ เหยียบพระศิวะ เมื่อเวลาพระแม่หายใจก็จะมีเปลวเพลิงพวยพุ่งออกมาจากทางจมูกตลอดเวลา พระแม่จะทรงยืนอยู่บนซากศพ และทรงถือดาบที่คมมากๆอยู่ที่มือขวา แต่มือซ้ายด้านล่างพระองค์ก็จะอยู่ในท่าประทานพรคือไม่ได้ฆ่า ทำลายล้างอสูรร้ายและคนชั่วอย่างเดียว พระองค์ยังทรงประทานพรด้วยสำหรับผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ส่วนมือซ้ายด้านบนจะทรงถือคบเพลิง เพราะท่านเสด็จเฉพาะกลางคืน ส่วนมือซ้ายด้านล่างลงไปอีกก็ทำท่าที่สื่อถึงสาวกของพระองค์ว่า “อย่ากลัว” เพราะพระแม่จะทรงคุ้มครองสาวกของท่านเสมอๆ
  พระแม่อุมาเทวีปางแม่กาลี ถือเป็นสัญลักษณ์มหามงคล ชาวอินเดียบางครั้งจึงขนานนามพระองค์ว่า “ศุภะมกาลี” ทรงเป็นผู้ทำลายความมืด
 8. พระแม่อุมาเทวี (ปารวตี) ปางที่ 8 ปางมหาเคารี เป็นปางที่พระแม่อุมาเทวี (ปารวตี) ทรงพระนามว่า พระแม่มหาโกรี เทพีแห่งธัญชาติ ทำให้พืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์ ในปางนี้พระแม่จะปรากฏพระองค์ในลักษณะสวมส่าหรีสีขาว หรือเขียวเสมอๆ พระองค์จะมีสี่พระกร ทรงกลอง และตรีศูล ทรงวัวเป็นพาหนะ พระฉวีของพระองค์จะเป็นสีผิวที่ขาวผ่อง และงดงามมากที่สุดเมื่อเทียบกับ พระแม่อุมาทุกๆปาง พระแม่จะฉายแววแห่งความรัก และความสงบออกมาจากปางนี้ ซึ่งต่างกับปางอื่นๆ มีแต่ปางที่แปดนี้เองที่ทรงดูสงบเยือกเย็น
 9. พระแม่อุมาเทวี (ปารวตี) ปางที่ 9 ปางสิทธิธาตรี เป็นปางที่พระแม่อุมาเทวี (ปารวตี) ทรงพระนามว่า พระแม่สิทธิราตรี หรือ ปางมารีอัมมัน เทพีแห่งความสำเร็จ พระแม่อุมาเทวีจะประทับนั่งบนดอกบัว มีสี่พระกร ทรงเป็นที่เคารพ บูชาของเหล่าเทพ ฤาษี มุนี โยคีและผู้ศรัทธา เพื่อความสำเร็จแห่งการบรรลุธรรม

บทสวดคาถาบูชาพระแม่อุมาเทวี (พระปารวตี)

รูปภาพพระแม่อุมาเทวี (พระปารวตี)

วอลเปเปอร์เสริมดวง แจกฟรี พระแม่อุมาเทวี (ปาราวตี) ปางสิทธิธาตรี PVT-1001

วอลเปเปอร์เสริมดวง แจกฟรี รูปพระแม่อุมาเทวี (ปาราวตี) ปางสิทธิธาตรี PVT-1001

 • แสดงรูปพระแม่อุมาเทวี (ปาราวตี) ปางสิทธิธาตรี
 • แสดงเลขมงคล 6395 รหัสตัวเลขพลิกชีวิต ยันต์พลังตัวเลข
 • แสดงสัญลักษณ์ โอม บนพื้นหลัง
 • แสดงคาถาบูชาพระพิฆเนศ แบบย่อ
 • แสดงสัญลักษณ์มงคล มหาสังข์ มงคลกาล สังข์ทักษิณาวัฏ ถือเป็นสิ่งมงคล และเครื่องรางอุดมมงคลสูงยิ่ง

วอลเปเปอร์เสริมดวง ส่วนตัว ระบุชื่อ-นามสกุล พระแม่อุมาเทวี (ปาราวตี) ปางสิทธิธาตรี PVT-1001

วอลเปเปอร์เสริมดวง รูปพระแม่อุมาเทวี (ปารวตี) ปางสิทธิธาตรี ระบุ ชื่อบุคคล

 • แสดงรูปพระแม่อุมาเทวี (ปารวตี) ปางสิทธิธาตรี
 • แสดงเลขมงคล 6395 รหัสตัวเลขพลิกชีวิต ยันต์พลังตัวเลข
 • แสดงสัญลักษณ์ โอม บนพื้นหลัง
 • แสดงคาถาบูชาพระพิฆเนศ แบบย่อ
 • แสดง ชื่อ นามสกุล ผู้สั่งซื้อ
 • แสดง วัน เดือน ปีเกิด
 • แสดงสัญลักษณ์มงคล มหาสังข์ มงคลกาล สังข์ทักษิณาวัฏ ถือเป็นสิ่งมงคล และเครื่องรางอุดมมงคลสูงยิ่ง

ศรัทธา ความเชื่อการบูชาพระแม่อุมาเทวี (พระปารวตี)

 • การบูชาสักการะ ขอพรพระแม่อุมาเทวี (พระปารวตี) อธิษฐานขอพรช่วยให้ชีวิตประสบความสำเร็จ สมหวัง
*** ศรัทธา ความเชื่อ การกราบไหว้บูชา เป็นวิจารณญาณ ความเชื่อส่วนบุคคล ***

พิกัดไหว้พระแม่อุมาเทวี หรือพระแม่ปาราวตี


ที่มา:

 • เว็บไซต์วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (th.wikipedia.org)เขียนคอมเมนท์

อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ในที่สาธารณะ และเป็นช่องที่จำเป็นต้องใส่