บทสวด คาถาบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บทที่1

คาถาบูชาพระนเรศวร

บทสวด สักการะคาถาบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีพระนามเดิมว่าพระนเรศ หรือ “พระองค์ดำ” เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิกษัตรีย์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2098 ที่พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก มีพระเชษฐภคินีคือพระสุพรรณกัลยา มีพระอนุชาคือสมเด็จพระเอกาทศรถ (องค์ขาว) เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 ครองราชสมบัติ 15 ปี เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2148 สิริพระชนมายุ 50 พรรษา

คาถาบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
คาถาบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

คาถาบูชาพระนเรศวร บทที่ 1

ตั้งนะโม 3 จบ (ระลึกถึงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช)

อิติจิตตัง เอหิ เทวะตาหิ จะมหาเตโช

นะระปูชิโต โสระโส ปัจจะยา ทิปปะติ

นะเรโส จะ มหาราชา เมตตา จะ กะโรยัง

มหาลาภัง จะทาโสถี ภะวันตุเม

คำแปล ข้าพระพุทธเจ้า……………………ขอน้อมกราบบูชารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระองค์ผู้ทรงมหา เดชานุภาพ ทรงเป็นทรัพย์อันยิ่งใหญ่ของชาติไทย เป็นที่รักและเคารพอย่างยิ่ง ขอพระองค์ทรงแผ่พระเมตตาบารมี คุ้มครองป้องกันภัยพิบัติประทานพรให้ข้าพระพุทธเจ้าและ……………………ให้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สิน เงินทอง มีลาภ มีความสุขสวัสดิ์ชั่วนิรันดร์ เทอญ.


คาถาบูชาพระนเรศวร บทที่ 2

ตั้งนะโม 3 จบ (ระลึกถึงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช)

มะมามิ สิระสา พิมพัง พุทธะ ญานะ นเรศวร

สัพพะ ทุกขะ สะเมตารัง สันติทัง สุขะทัง สะทาติ


คาถาบูชาพระนเรศวร บทที่ 3

ตั้งนะโม 3 จบ (ระลึกถึงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช)

นเรศจุติ สิทธิการะณัง อะหังสุคโต

นะโมพุทธายะ วะบังบังหับ


คำถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถ

อิเมหิ ปานะโภชเนหิ มหาราชานัง ปูเชมิ ฯ


คำอธิษฐาน

ขอเดชะ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าแต่ดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระเอกาทศรถ ตลอดจนดวงพระวิญญาณพระพี่นางสุพรรณกัลยา ข้าพระพุทธเจ้า นายลักษณ์ เรขานิเทศ และท่านผู้ชมรายการคุยโขมงข่าวเช้า ขอตั้งดวงจิตอธิษฐาน บุญกุศลที่ได้สร้างสะสมข้ามชาติข้ามภพ ขอถวายบุญกุศลนั้นเป็นพระราชกุศลสำเร็จแก่ดวงพระวิญญาณของทั้ง 3 พระองค์ ขอทั้ง 3 พระองค์จงมีความสุขสำราญในสวรรค์ชั้นฟ้า ขอพระบารมีของทั้ง 3 พระองค์ คือบารมีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บารมีของสมเด็จพระเอกาทศรถ ตลอดจนบารมีของสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา จงโปรดดลบันดาลประทานพรคุ้มครององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตลอดจนปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าให้เกิดรักสามัคคี เกิดความสุขสวัสดี ประกอบกิจอันใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม มีวิริยะ อุตสาหะนำพาแล้วไซร้ มีความตั้งใจในการประกอบกิจ จงสัมฤทธิผล สำเร็จทุกประการดังปรารถนา แก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมา จงพ้นจากทุกข์โศกและโพยภัย ตลอดจนศัตรู อุปสรรคทั้งหลาย จงมลายหายสิ้นไปด้วยอำนาจบารมีของทั้ง 3 พระองค์ ขอให้บังเกิดความสุขความร่มเย็นแก่ทุกคนทุกท่านตามที่ข้าพระพุทธเจ้าได้กราบบังคมทูลขอพระพรจากพระองค์ทั้ง 3 เมื่อผู้ใดมากราบสักการะวันทา ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวร ณ จังหวัดปราจีนบุรีนี้ จงบังเกิดความสุขสวัสดี สำเร็จดั่งคำอธิษฐาน ตั้งแต่บัดนี้สืบไปเมื่อหน้าด้วย เทอญ ด้วยกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ


พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 1. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณทุ่งมะขามหย่อง ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา (ในบริเวณใกล้เคียงกับทุ่งภูเขาทองและพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย เป็นลักษณะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงม้าศึก ประดิษฐานบนแท่นและลานหินสีขาว ออกแบบก่อสร้างโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง (กรมโยธาธิการในขณะนั้น) กระทรวงมหาดไทย เป็นโครงการต่อเนื่องจากพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย)
 2. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดใหญ่ชัยมงคล ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 3. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี (เป็นพระบรมรูปประทับช่วงบนพระคชาธาร พระแสงดาบพาดพระเพลา นายควาญช้างและท้ายช้าง สร้างในวโรกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542)
 4. พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (ด้านหน้าเจดีย์ยุทธหัตถี เป็นรูปทรงช้าง)
 5. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ วัดไชนาวาส จ.สุพรรณบุรี (องค์อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับยืน)
 6. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
 7. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
 8. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระราชวังจันทน์ (สถานประสูติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) จ.พิษณุโลก
 9. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก
 10. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
 11. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อ.เกาะคา จ.ลำปาง
 12. พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ณ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
 13. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พิพิธภัณฑ์ทุ่งยั้งทัพ กองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 14. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 15. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ มหาวิทยาลัยพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 1. ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ว่าการอำเภอ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

Leave a comment