บทสวดมนต์ คาถาบูชาพระประจำวันอังคาร

บทสวดบูชาพระประจำวันเกิดวันอังคาร คาถาบูชาพระประจำวันอังคาร

คาถาบูชาพระประจำวันอังคาร พระปางไสยาสน์

เหตุที่พระประจำวันเกิดของคนเกิดวันอังคาร กำหนดเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ หรือพระปางปรินิพพาน เป็นพระประจำวันอังคาร เพราะดาวอังคารจัดเป็นดาวพิฆาตหรือดาวมรณะ และยังเป็นดาวเกี่ยวกับสงคราม และอุบัติเหตุ ดังนั้น ปางนี้จึงเป็นเสมือนเครื่องเตือนใจให้คนวันนี้ดำรงชีวิตด้วยความมีสติ ระมัดระวังไม่ไปก่อเหตุกับใคร อีกทั้งวันที่พระพุทธเจ้าทรงปรินิพพานก็ตรงกับวันองคาร ส่วนที่กล่าวถึงการโปรดอสุรินทราหู นั้นน่าจะหมายถึงการขจัดความมัวเมาลุ่มหลง เห็นผิดเป็นชอบ อันเป็นลักษณะของพระราหูด้วย

พุทธลักษณะพระพุทธรูปปางไสยาสน์

พระพุทธรูปปางไสยาสน์ เป็นพระประจำวันอังคาร พระประจำวันเกิดปางนี้ ในพระอริยาบถนอนตะแคงขวา พระบาททั้งสองข้างซ้อนทับเสมอกัน พระหัตถ์ซ้ายทาบไปตามพระวรกาย พระหัตถ์ขวาตั้งขึ้นรับพระเศียรและมีพระเขนย (หมอน) รองรับ บางแบบพระเขนยวางอยู่ใต้พระกัจฉะ (รักแร้)

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันอังคาร ฉบับเต็ม

ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง ยัมหิ
เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต สุขัง สุปะติ
สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เส ฯ

คาถาสำหรับผู้เกิดวันอังคารภาวนาวันละ ๘ จบ จะได้มีความเกษมสุขปราศจากภูตผีปีศาจเบียดเบียน นอนป่านอนดงอย่าลืมภาวนาคาถาบทนี้ และควรมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ไว้บูชาด้วย พระท่านว่าเป็นการดีนักแลฯ

บทสวดบูชาพระประจําวันอังคาร แบบย่อ:

(ตั้งนะโม ๓ จบ)

ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง

สวด ๘ จบ เพื่อเสริมสิริมงคลชีวิต

พิกัด ไหว้พระประจำวันอังคาร พระพุทธรูปปางไสยาสน์

  • พระพุทธรูปปางไสยาสน์ พระประจำวันอังคาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร(วัดโพธิ์) กรุงเทพฯ

ที่มาของประวัติความเป็นมา:

  • เว็บไซต์ ฐานข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.