บทสวดบูชาพระประจำวันเกิดวันจันทร์ บทสวดบูชาพระประจำวันจันทร์

บทสวดมนต์ คาถาบูชาพระประจำวันจันทร์

คาถาบูชาพระประจำวันจันทร์ พระปางห้ามสมุทร

เหตุที่พระประจำวันเกิดของคนเกิดวันจันทร์ กำหนดเป็นพระปางห้ามสมุทรและพระปางห้ามญาติ เป็นพระประจำวันจันทร์ เพราะทางโหราศาสตร์ ดาวจันทร์หรือดวงจันทร์จะมีความหมายถึงรูปร่างหน้าตา ความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการ ผู้ที่เกิดวันนี้จึงมักมีอารมณ์อ่อนไหว ปรับตัวง่าย นอกจากนี้ดาวจันทร์ยังหมายถึงญาติพี่น้อง และจัดเป็นธาตุน้ำ ซึ่งทั้งสองปางนี้ตามพุทธประวัติล้วนเกี่ยวข้องกับน้ำและญาติ ซึ่งนัยก็คือการเตือนให้ระลึกถึงความสามัคคีในหมู่พี่น้อง และยังได้พูดถึงอานิสงส์แห่งการบูชาพระปางนี้ว่าจะช่วยห้ามทุกข์ ห้ามโศก ห้ามโรคห้ามภัย ฯลฯ ดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงห้ามน้ำ ห้ามฝนพายุ ครั้งทรมานให้พวกชฎิลยอมละทิฐิ

พุทธลักษณะพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร :

พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร เป็นพระประจำวันจันทร์ พระประจำวันเกิดปางนี้ ในพระอริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองยกขึ้นเสมอพระอุระ (อก) ตั้งฝ่าพระหัตถ์ยื่นออกไปข้างหน้าเป็นกิริยาห้าม ต่างกันที่ปางห้ามญาติที่ยกพระหัตถ์ขวาขึ้นห้ามเพียงข้างเดียว

บทสวดมนต์ คาถาบูชาพระประจำวันจันทร์ ฉบับเต็ม

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด ๓ จบ)

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป
สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห
ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป
สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห
ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป
สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห
ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสเมนตุ ฯ

คาถาบูชาบูชาพระประจำวันจันทร์ ฉบับเต็ม

คาถาสำหรับผู้เกิดวันจันทร์ภาวนาวันละ ๑๕ จบ จะได้มีความสุขสิ้นกาลนานและนอนเป็นสุขไม่ฝันเห็นสิ่งชั่วร้ายท่านควรมีพระพุทธรูปปางห้ามญาติไว้สักการะ พระท่านว่าเป็นการดีนักแลฯ

บทสวดบูชาพระประจําวันจันทร์ แบบย่อ:

(ตั้งนะโม ๓ จบ)

อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา

สวดคาถาบูชาพระประจำวันจันทร์ ๑๕ จบ เพื่อเสริมสิริมงคลชีวิต

วอลเปเปอร์เสริมดวง แจกฟรี

วอลเปเปอร์เสริมดวง วันเกิด คนเกิดวันจันทร์ คาถาบูชาพระประจำวันจันทร์

พิกัด ไหว้พระประจำวันจันทร์ พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร

  • พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร หรือปางห้ามญาติ พระประจำวันจันทร์ พระพุทธโลกนาถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร(วัดโพธิ์) กรุงเทพฯ
  • พระร่วงโรจนฤทธิ์ วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
  • พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร พระนากแ หอพระนาก วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร (วัดสามปลื้ม) จ.กรุงเทพฯ

ที่มาของประวัติความเป็นมา:

  • เว็บไซต์ ฐานข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  • เว็บไซต์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
  • เว็บไซต์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

Leave a comment