คาถาตัดเวร ตัดกรรม สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี

คาถาตัดเวร ตัดกรรม ถอนคำสาบาน สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

สวดคาถา “ตัดเวร ตัดกรรม” จากนี้ขอถอนทุกคำสาบาน ลดแรงอาฆาต พยาบาท

บทสวดอธิษฐานขออโหสิกรรม ตัดเวร ตัดกรรม และการอธิษฐานจิต มีความเชื่อว่ามาจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) พระเกจิชื่อดังผู้เป็นที่เคารพนับถือทั่วไปมาตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนถึงสามัญชน และนอกจากจริยาวัตรด้านความสมถะอันโดดเด่นของท่านแล้ว ท่านยังทรงคุณทางด้านวิชาคาถาอาคม เมตตามหานิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุมงคล “พระสมเด็จ” ที่ท่านได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชา ได้ถูกจัดเข้าในพระเครื่องเบญจภาคี หรือสุดยอดของพระเครื่องวัตถุมงคล 1 ใน 5 ของประเทศไทย

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) หรือนามที่นิยมเรียก “สมเด็จโต” “หลวงปู่โต” หรือ “สมเด็จวัดระฆัง” เป็นพระมหาเถระรูปสำคัญของมหานิกาย ท่านเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ในสมัยรัชกาลที่ 4-5

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) เป็นพระเกจิเถราจารย์ ผู้มีปฏิปทาจริยาวัตรน่าเลื่อมใส เป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธทั่วทั้งประเทศ นอกจากจริยาวัตรด้านความสมถะอันโดดเด่นของท่านแล้ว สมเด็จฯ ท่านยังมีชื่อเสียงด้านวิชาคาถาอาคม เมตตามหานิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุมงคล “พระสมเด็จ” ที่ท่านได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชา ได้ถูกจัดเข้าในพระเครื่องเบญจภาคี หรือสุดยอดของพระเครื่องวัตถุมงคล 1 ใน 5 ของประเทศไทย และมีราคาแลกเปลี่ยนในตลาดพระต่อองค์เป็นหลักล้านบาท ด้วยปฏิปทาจริยาวัตรและวิชาคาถาอาคมของสมเด็จฯ ท่าน ทำให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยเคารพนับถือว่าท่านเป็นอมตะเถราจารย์รูปหนึ่งของเมืองไทย และมีผู้นับถือจำนวนมากในปัจจุบัน

นอกจากพระสมเด็จฯ ที่มีชื่อเสียงแล้ว สมเด็จฯ ท่านยังมีวิชา คาถาอาคม บทสวด ที่ตกทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน อย่างเช่น บทสวดพระคาถาชินบัญชร และบทสวดอื่นๆ อีกมากมาย และอีกบทที่แนะนำคือ บทขออโหสิกรรม เป็นบทสวดถอนคำสาบาน ขอตัดเวร ตัดกรรม ตามรายละเอียด ดังนี้

บทสวด ขอตัดเวร ตัดกรรม ถอนทุกคำสาบาน

คาถาตัดเวร ตัดกรรม สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

คาถาตัดเวร ตัดกรรม สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี และคำอธิษฐาน
คาถาตัดเวร ตัดกรรม สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี และคำอธิษฐาน

บทสวดอธิษฐาน ขอตัดเวร ตัดกรรม ถอนทุกคำสาบานจากท่านขรัวโต สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด ๓ จบ)

“สัพพัง อะปะระธัง ขะมะถะ เม ภันเต
อุกาสะ ทะวารัตตะเย นะ กะตัง
สัพพัง อะปะระธัง ขะมะถะ เม ภันเต
อุกาสะ ขะมามิ ภันเต”

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

คำกล่าวอธิษฐาน “ตัดเวร ตัดกรรม” จากนี้ขอถอนทุกคำสาบาน

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน บิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรรมนายเวร จะด้วย กาย วาจา ใจ ก็ดีขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบาน ที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่าน มาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้น ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพาน เทอญ

หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ ขอถอนความพยาบาท ความอาฆาต และคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวร

ต่อมาให้ระลึกถึง สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

ชินะปัญชะระ ปะริตตังมัง รักขะตุ สัพพะทา

( สวด 9 จบ )

กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินแก่ผู้ใด โดยตั้งใจและไม่ตั้งใจในทุกภพชาติ ทุกกัปป์กัลป์
ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย โปรดให้อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย และทุกกรรมใดๆ
ที่ใครทำแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้แก่ทุกท่านทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน โปรดดลใจ เขาเหล่านั้น
ให้มีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรต่อข้าพเจ้า หยุดอาฆาตจองเวร หมดสิ้นเวรกรรมต่อกันตลอดไปนับแต่บัดนี้ ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญา
สาบาน คำอธิษฐานบนบาน ที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่น ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวง ขอถอดถอนความอาฆาต-พยาบาท

คำสาปแช่งในทุกภพชาติ ขอให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากคำสาปแช่งทั้งสิ้นทั้งปวง ขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีส่วนในผลบุญนี้ จงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกัน จงเป็นสุขทุกเมื่อเถิด

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะ

ศรัทธา ความเชื่อการสวดคาถาตัดเวรตัดกรรม

  • การสวดคาถาตัดเวรตัดกรรม ถอนทุกคำสาบาน เป็นการอะิษฐานจิต ขอขมา ให้หลุดพ้นจากคำสาปแช่งทั้งสิ้น เพื่อความสุข และความเจริญรุ่งเรือง
*** ศรัทธา ความเชื่อ การกราบไหว้บูชา เป็นวิจารณญาณ ความเชื่อส่วนบุคคล ***

พระคาถาสมเด็จโตฯ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) บทอื่นๆ


Leave a comment