เจ้าคุณนรฯ ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต์ ธมฺมวิตกฺโก วัดเทพศิรินทร์

เจ้าคุณนรฯ, ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ ธมฺมวิตกฺโก, พระยานรรัตนราชมานิต (ตรึก จินตยานนท์)

เจ้าคุณนรฯ , ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ ธมฺมวิตกฺโก,

พระยานรรัตนราชมานิต (ตรึก จินตยานนท์)

วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

  • ประวัติเจ้าคุณนรรัตน์ ธมฺมวิตกฺโก
  • คำสอนเจ้าคุณนรรัตน์ ธมฺมวิตกฺโก
  • รวมรูปเจ้าคุณนรรัตน์ ธมฺมวิตกฺโก
  • พระเครื่องยอดนิยม เจ้าคุณนรรัตน์ ธมฺมวิตกฺโก
  • วัตถุมงคล/พระเจ้าคุณนรรัตน์ ธมฺมวิตกฺโก

เจ้าคุณนรรัตน์ ธมฺมวิตกฺโก, ท่านเจ้าคุณนรฯ ธมฺมวิตกฺโก, มหาเสวกตรี พระพระยานรรัตนราชมานิต นามเดิม ตรึก จินตยานนท์ ฉายา ธมฺมวิตกฺโก เป็นอดีตมหาดเล็กในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายหลังได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ จำพรรษา ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ตราบจนมรณภาพ

ประวัติเจ้าคุณนรรัตน์ ธมฺมวิตกฺโก

พระพระยานรรัตนราชมานิต นามเดิม ตรึก จินตยานนท์ (นามสกุลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว) เป็นบุตรของพระนรราชภักดี (ตรอง จินตยานนท์ ภายหลังบวชเป็นพระภิกษุ ฉายา สทฺธมฺมวิจาโร) และนางนรราชภักดี (พุก จินตยานนท์) มีพี่น้องรวมทั้งสิ้น 5 คน เกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2440 เวลา 7.40 น. ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ปีระกา และเป็นวันมาฆบูชาในปีนั้น ที่กรุงเทพมหานคร วัยถึงขั้นสมควร เล่าเรียนหนังสือชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดโสมนัสวิหาร และชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร (โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรในปัจจุบัน) จนสอบได้ชั้นมัธยมปลาย 5 ได้ลำดับที่ 1 ของประเทศ

พระพระยานรรัตนราชมานิต (เจ้าคุณนรรัตน์) ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ สุจริต และกตัญญูกตเวที อย่างยากที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือน ดังที่ท่านเคยกล่าวถึงความภักดีต่อองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ว่า “ต้องตายแทนกันได้” ความกตัญญูกตเวทีที่ท่านได้แสดงนี้ ได้ประจักษ์ชัดเมื่อท่านได้บวชอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2468 ณ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร โดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระพุทธวิริยากร (จันทร์ จนฺทกนฺโต) เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาาร และพระอุดมศีลคุณ (อคคิทตตเถร) วัดเทพศิรินทราวาส เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ท่านดำรงเพศสมณะด้วยความเคร่งครัดต่อศีล เป็นผู้ที่บริสุทธิ์ปราศจากมลทินด่างพร้อยทั้งกาย ใจ เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีปฏิปทาที่มั่นคง เด็ดเดี่ยว เป็นที่ยอมรับ และได้รับความเคารพนับถือจากพุทธศาสนิกชนว่า ท่านเป็นพระแท้ ที่หาได้ยากยิ่ง เป็นตัวอย่างของสงฆ์ผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ ไม่ใฝ่หาลาภสักการะ ใฝ่หาชื่อเสียงเกียรติคุณ เป็นผู้ปฏิบัติตรงต่อ พระธรรมวินัย มีความกตัญญูเป็นเลิศ ยากที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือน

เจ้าคุณนรรัตน์ ธมฺมวิตกฺโก มรณภาพ

เจ้าคุณนรรัตน์ ธมฺมวิตกฺโก, ท่านเจ้าคุณนรฯ ธมฺมวิตกฺโก, พระพระยานรรัตนราชมานิต มรณภาพ เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2514 ด้วยความชรา ที่กุฏิของที่ วัดเทพศิรินทร์ จากหนังสือสำนักพระราชวัง ที่ 314 ลว 11 มกราคม 2514 สิริอายุ 74 ปี พรรษา 46

ธรรมะ คำสอนเจ้าคุณนรรัตน์ ธมฺมวิตกฺโก

ท่านเจ้าคุณนรฯ, เจ้าคุณนรรัตน์ ธมฺมวิตกฺโก พระยานรรัตนราชมานิต (ตรึก จินตยานนท์) วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ท่านเจ้าคุณนรฯ, เจ้าคุณนรรัตน์ ธมฺมวิตกฺโก พระยานรรัตนราชมานิต (ตรึก จินตยานนท์) วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

“ด้วยอานุภาพของไตรสิกขา คือ “ศีล สมาธิ ปัญญา” จึงจะชนะ ข้าศึก คือ กิเลสอย่างหยาบ อย่างกลาง อย่างละเอียดได้

ผู้ศึกษาปฏิบัติตามไตรสิกขา คือ “ศีล สมาธิ ปัญญา” บริบูรณ์ สมบูรณ์แล้ว ผู้นั้นจึงเป็นผู้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เป็นแน่นอน ไม่ต้องสงสัยเลย “

ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ ธมฺมวิตกฺโก
  • ชนะความหยาบคาย ซึ่งเป็นกิเลสอย่างหยาบที่ล่วง ทางกาย วาจา ได้ด้วย “ศีล”
  • ชนะความยินดียินร้าย และหลงรักหลงชัง เป็นกิเลสอย่างกลางที่เกิดในใจได้ด้วย “สมาธิ”
  • ชนะความเข้าใจ รู้ผิดเห็นผิดจากความเป็นจริงของ สังขาร ซึ่งเป็นกิเลสอย่างละเอียดได้ด้วย “ปัญญา”

รวมรูปเจ้าคุณนรรัตน์ ธมฺมวิตกฺโก


ที่มาข้อมูลและรูปภาพ:

  • เว็บไซต์วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (th.wikipedia.org)
  • เว็บไซต์วิกิซอร์ซ (th.wikisource.org)

Leave a comment