ช้างเอราวัณ ช้างทรงพระอินทร์ ช้างสามเศียร

ช้างเอราวัณ ช้างเผือกสามเศียร ผู้ทรงพลังอำนาจ พาหนะของพระอินทร์

บูชาช้างเอราวัณ บันดาลโภคทรัพย์ สมบัติ และโชคลาภนานาชนิด

ช้างเอราวัณ หรือ ช้างไอราวัต เจ้าแห่งช้างทั้งปวง ทรงพลังและอำนาจช้างทรงของพระอินทร์ มีชื่อเรียกอื่นๆ เช่น ไอยราวัณ ไอราวัณ ไอยราพต ไอยราวัต ในหนังสือวรรณคดีเรียกพญาช้างมงคลนี้ว่า เอราวัณเทพบุตร เพราะหนึ่งในตำนานช้างเอราวัณ กล่าวว่า ช้างเอราวัณเป็นเทพบุตรองค์หนึ่ง บนสวรรค์ เมื่อพระอินทร์ต้องการจะเสด็จไปที่แห่งใด เอราวัณเทพบุตร จะจำแลงแปลงกายเป็นช้างเผือก ขนาดใหญ่ มี 33 เศียร

รูปลักษณ์ของช้างเอราวัณที่คนไทยรู้จักและคุ้นเคย จึงเป็นช้างเผือก ที่มีขนาดใหญ่กว่าช้างทั่วไป มี ๓ หัว ซึ่งทำกันมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มในอินเดีย ซึ่งไทยและเขมร(กัมพูชา) ได้รับวัฒนธรรมและศาสนามาจากทางอินเดีย

ลักษณะช้างเอราวัณ

ลักษณะของช้างเอราวัณ ตามที่คนไทยรู้จักและคุ้นเคย จะเป็นช้างเผือก ที่มีขนาดใหญ่กว่าช้างทั่วไป มี ๓ หัว ซึ่งทำกันมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มในอินเดีย ซึ่งไทยและเขมร(กัมพูชา) ได้รับวัฒนธรรมและศาสนามาจากทางอินเดีย

แต่ลักษณะของช้างเอราวัณ ที่บรรยายรูปลักษณ์ตามพระคัมภีร์ทางศาสนาฮินดู ที่เป็นช้างพาหนะของพระอินทร์นั้น เป็นช้างเผือก มีเศียร 33 เศียร แต่ละเศียรมีงา 7 งา งาแต่ละงายาวถึง 4 ล้านวา งาแต่ละงามีสระบัว 7 สระ แต่ละสระมีดอกบัว 7 ดอก แต่ละดอกมีกลีบ 7 กลีบ มี 7 เกสร แต่ละเกสรมีปราสาทอยู่ 7 หลัง ปราสาทแต่ละหลังมี 7 ชั้น แต่ละชั้นมี 7 ห้อง แต่ละห้องมี 7 บัลลังก์ แต่ละบัลลังก์มีเทพธิดาสถิต 7 องค์ เทพธิดาแต่ละองค์มีบริวาร องค์ละ 7 นาง เทพธิดาบริวารแต่ ละนางมีนางทาสีนางละ 7 ทาสี รวมทั้งนางเทพอัปสรทั้งหมดประ มาณ 190,248,432 นาง เทพธิดา บริวารรวมกันทั้งหมดประมาณ 13,331,669,031 นาง เศียรทั้ง 33 ของช้างเอราวัณมีอุเปนทเทพยดา สถิตเศียรละ 1 องค์ ความยิ่งใหญ่นี้จึงไม่มีข้อสงสัยกับสิ่งที่กล่าวว่า ช้างเอราวัณ เป็นเจ้าแห่งช้างทั้งปวง

ตำนานช้างเอราวัณ

จากตำนานช้างเอราวัณ ที่มีหลากหลายตำนาน ซึ่งช้างเอราวัณได้ถูกกล่าวถึงในพระคัมภีร์หลายๆเล่ม ตำนานต่าง ๆ เช่น ตำนานช้างเอราวัณจากพิธีกวนเกษียรสมุทร ตำนานช้างเอราวัณจากเทพบุตรองค์หนึ่งบนสวรรค์ และตำนานช้างเอราวัณที่ได้รับจากพระศิวะ มหาเทพ เป็นผู้ประทานให้พระอินทร์

ตำนานช้างเอราวัณจากพิธีกวนเกษียรสมุทร

ตำนานช้างเอราวัณจากพิธีกวนเกษียรสมุทร ตำนานนี้ ช้างเอราวัณหรือช้างไอราวัต เป็นสิ่งวิเศษหนึ่งในสิบสี่อย่าง ที่ผุดขึ้นมาจากพพิธีกวนเกษียรสมุทร และพระนารายณ์ ได้ทรงประทานแก่พระอินทร์

ความเชื่อเรื่องช้างเอราวัณ

ความเชื่อเรื่องการบูชาช้างเอราวัณที่เป็นพาหนะของพระอินทร์ มีความเชื่อที่คล้ายกันกับการบูชาพญาครุฑ ที่เป็นพาหนะแห่งพระนารายณ์เช่นกัน การบูชาอย่างแพร่หลายว่าหากผู้ใดมีความศรัทธาเลื่อมใส แลบูชาช้างเอราวัณ จะได้รับอานิสงส์จากการบูชาช้างเอราวัณ คือ

 • จะทำให้บังเกิด โภคทรัพย์สมบัติ
 • จะทำให้มีโชคลาภนานาชนิด

ข้อห้ามในการบนบานขอพรกับช้างเอราวัณ

 • ห้ามขอและห้ามบนบานสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
 • ห้ามขอและห้ามบนบานสิ่งที่ผิดศีลธรรม

บทสวดคาถาบูชาช้างเอราวัณ

บทสวดบูชาช้างเอราวัณ แบบย่อ

*ท่องนะโม ๓ จบ*

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

โอมเอราวะณะ คะขัง ปูเชมิ

สวด 3 จบ หรือ 9 จบ บอกชื่อตนเองแล้วอธิษฐานขอพระในสิ่งที่ต้องการกับองค์ช้างเอราวัณ

บทสวดบูชาบนบานขอพรช้างเอราวัณ แบบย่อ

*ท่องนะโม ๓ จบ*

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธโธ โกศรีติ เมรักขันตุ สัพคามหาราโพธิ์

(สำหรับผู้ชาย สวด 3 จบ)

พุทธโธ โกศรีติ เมรักขันตุ สัพคามหาราพา

(สำหรับผู้หญิง สวด 3 จบ)

ข้าพเจ้า ……….(ชื่อ-นามสกุล)………. มาขอพรพ่อช้างเอราวัณ……….(เรื่องที่ขอ)……….

เครื่องไหว้บูชาช้างเอราวัณ ช้างสามเศียร

เครื่องไหว้บูชา สักการะทั่วไป

 • พวงมาลัยดอกดาวเรือง 3 พวง
 • แผ่นทองคำเปลวปิดที่องค์ 3 แผ่น
 • จุดธูปบูชา 9 ดอก

เครื่องไหว้บูชา สักการะขอพร

 • พวงมาลัยดอกดาวเรือง 9 พวง
 • แผ่นทองคำเปลวปิดที่องค์ 3 แผ่น
 • จุดธูปบูชา 9 ดอก

เครื่องไหว้บูชา สักการะบนบานขอความช่วยเหลือ

 • พวงมาลัยดอกดาวเรือง 27 พวง
 • แผ่นทองคำเปลวปิดที่องค์ 9 แผ่น
 • จุดธูปบูชา 36 ดอก

พิกัดไหว้ช้างเอราวัณ

รูปภาพช้างเอราวัณ


ที่มาเรื่องช้างเอราวัณ:

 • รูปจากเว็บไซต์

Leave a comment