บทสวดมนต์ คาถาบูชาพระประจำวันพุธ (กลางคืน)

บทสวดบูชาพระประจำวันเกิดวันพุธกลางคืน คาถาบูชาพระประจำวันพุธกลางคืน

คาถาบูชาพระประจำวันพุธ (กลางคืน) พระปางป่าเลไลยก์

เหตุที่พระประจำวันเกิดของคนเกิดวันพุธกลางคืน หรือวันราหู กำหนดเป็นพระปางป่าเลไลยก์ เป็นพระประจำวันพุธกลางคืน ด้วยพระราหูมีความหมายถึงอบายมุข สิ่งเสพติด นักเลงอันธพาล อันส่งผลให้เกิดความมัวเมา ลุ่มหลง เชื่อคนง่าย เอาแต่ใจตนเอง ไม่มีเหตุผล ดังนั้น ปางป่าเลไลย์ฯอันเป็นเวลาที่พระพุทธองค์ทรงปลีกวิเวก หนีไปจากพระสงฆ์ที่ชอบทะเลาะวิวาท ไม่ฟังโอวาท ถือทิฐิ จนเป็นเหตุให้ต่างต้องได้รับความลำบากกันเองนั้น จึงเสมือนการเตือนสติให้เราอย่าหลงผิด อย่าดื้อดึงจนเป็นเหตุให้ตัวเองต้องเดือดร้อน

พุทธลักษณะพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์

พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ เป็นพระประจำวันพุธกลางคืน พระประจำวันเกิดปางนี้ ในพระอริยาบถประทับ (นั่ง) บนแท่นศิลา พระบาททั้งสองวางบนดอกบัว พระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำบนพระขนุ (เข่า) พระหัตถ์ขวาวางหงาย นิยมสร้างช้างหมอบใช้งวงจับกระบอกน้ำ อีกด้านหนึ่งมีลิงถือรวงผึ้งถวาย นิยมสร้างขึ้นเป็นประจำวันของคนเกิดวันพุธกลางคืน

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพุธ(กลางคืน) ฉบับเต็ม

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะติฏฐะสีติ.
สัตตะธา เมผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมะหิ โนเจ มุยเจยยะ สุริยันติ.
กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคะรูโป อาคัมมะ กินนุภีโต วะติฏฐะสีติ.
สัตตะธา เมผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมะหิ โนเจ มุยเจยยะ จันทิมันติ.

ภาวนาก่อนเข้านอนเป็นการสะเดาะเคราะห์ร้ายเมื่อมีโหรทำนายว่ามีพระศุกร์เข้า พระเสาร์แทรกพระคาถานี้ขอเรียนว่าแม้แต่ท่านที่ไม่ได้เกิดวันดังกล่าวจะใช้คาถานี้ภาวนาก่อนเข้านอนท่านว่าก็สามารถป้องกันภัยอันตรายที่บังเกิดแก่ตนและครอบครัวได้โดยเฉพาะท่านที่เกิดวันนี้ควรมีพระพุพุทธรูปปางป่าเลไลยก์เพื่อทำการสักการะบูชาและภาวนาพระคาถานี้วันละ ๑๒ จบ หากใครถือมั่นยึดมั่นจะเกิดลาภยศสรรเสริญสุขปฏิภานธนสาร สมบัติกว่าคนทั้งมวลศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง พระท่านว่าเป็นการดีนักแลฯ

บทสวดบูชาพระประจําวันพุธ(กลางคืน) แบบย่อ:

(ตั้งนะโม ๓ จบ)

คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ

สวด ๑๒ จบ เพื่อเสริมสิริมงคลชีวิต

พิกัด ไหว้พระประจำวันพุธ(กลางคืน) พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์

  • พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ ประจำวันพุธ (กลางคืน) วัดใหม่ทองเสน กรุงเทพฯ

ที่มาของประวัติความเป็นมา:

  • เว็บไซต์ ฐานข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
  • กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.